Vedtægter

Vedtagne den 4. juni 1919; ændrede 29. maj 1924, 4. november 1928, 25. november 1934, 11. april 1937, 25. september 1938, 24. juni 1945, 6. april 1952, 1. januar 1955, 22. februar 1959, 18. januar 1973, 1. februar 1980, 21. november 1980, 7. april 1982, 15. december 2003, 16. november 2006, 12. november 2009, 18. november 2010 , 10. november 2011 og 8. november 2018.

§ 1. Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber er en sammenslutning af danske lægevidenskabelige selskaber.

§ 2. De indenfor Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber sammensluttede selskaber arbejder på grundlag af de for hvert enkelt selskab gældende regler og under det af dem selv valgte navn.

§ 3. Formålet med sammenslutningen er fremme af dansk lægevidenskab og samlet formidling af de videnskabelige selskabers interesser overfor indre og ydre opgaver.

§ 4. Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber udpeger efter at have indhentet indstillinger hos relevante medlemsselskaber personer, der kan indgå i udvalg, komiteer, kommissioner, nævn, arbejdsgrupper mv.

§ 5. Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber har til særlige opgaver

  1. afholdelse af mindst 1 årligt fællesmøde om et tværfagligt emne,
  2. formidling af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere,
  3. arbejde for at danske lægers uddannelse på præ- og postgraduat niveau løbende er i overensstemmelse med det globale vidensniveau og dets afspejling i lægers arbejde inden for det danske sundhedsvæsen.

§ 6. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 9 ordinære medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet.
Formanden vælges for en periode af 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange.
Ved blivende forfald vælges ny formand ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Næstformanden vælges for en periode af 2 år med mulighed for umiddelbart genvalg op til 3 gange.

De 9 ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode af 2 år med mulighed for umiddelbart genvalg op til 3 gange.

Kandidater kan opstilles af medlemsselskaberne og bestyrelsen. Det tilstræbes, at kandidater opstilles under hensyntagen til bredest mulig specialemæssig og geografisk dækning. De opstillede kandidater meddeles med udsendelsen af dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Yderligere kandidater kan anmeldes indtil 3 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Den samlede kandidat- og opstillerliste offentliggøres på LVS hjemmeside forud for repræsentantskabsmødet.

Næstformanden remplacerer formanden ved dennes forfald.
Bestyrelsen varetager alle løbende forretninger, herunder udpegning af selskabets repræsentanter i komitéer, kommissioner, nævn, legatbestyrelser, tidsskriftredaktioner etc.

Dispositioner med selskabets midler udover dækning af driftsudgifter kan kun foretages af formanden og næstformanden sammen efter bestyrelsens godkendelse.

Anvendelse af selskabets formue til formål, der ikke er led i selskabets drift eller er optaget på budgettet, kræver repræsentantskabets godkendelse.

Repræsentantskabet vælger blandt selskabets medlemmer 2 lægelige revisorer for en periode af 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted op til 3 gange.

§ 7 . Repræsentantskabet er Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers øverste myndighed. Repræsentantskabet består af lægelige repræsentanter for hvert af medlemsselskaberne.

Selskaber, hvis medlemstal ikke overstiger 100 læger, repræsenteres ved én repræsentant. Større selskaber har desuden 1, 2, 3 osv. repræsentanter, eftersom antallet af lægelige medlemmer er 101-200, 201-300, 301-400 og så fremdeles.

Repræsentanterne vælges af de respektive selskaber, der snarest underretter Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers sekretær om valget.

I slutningen af hvert år afholdes et repræsentantskabsmøde, hvor handlingerne omtalt i §§ 5, 7, 8 og 9 indgår i mødets dagsorden sammen med aflæggelse af regnskab for det forrige år og forelæggelse af budget for det kommende år.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller 5 repræsentanter fremsætter ønske derom. Møderne varsles mindst 3 uger forinden af sekretæren.

Afstemninger i repræsentantskabet foregår personligt og almindeligvis mundtligt ved møderne, men skriftlig afstemning foretages, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Afstemningsresultatet bestemmes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Særlige regler for afstemning er gældende i forbindelse med vedtægtsændringer og opløsning af selskabet (se §§ 10 og 11).

Stk. 2
Bestyrelsen afholder mindst 2 gange årligt et orienterende møde med formændene for de specialebærende selskaber.

§ 8. Nye selskaber kan efter ansøgning optages i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber. Optagelsesbegæringer behandles ved afstemning i repræsentantskabet. De enkelte selskaber kan med 1/2 års varsel opsige deres forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber til den følgende 31. december.

§ 9. Selskabets repræsentantskab kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer.

§ 10 . Medlemskontingentet fastsattes hvert år på repræsentantskabets ordinære efterårsmøde. Ændringer i medlemmernes status med hensyn til de i denne paragraf omtalte forhold kan kun ske pr. 31. december.

Kontingent til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber betales ikke af læger, som er pensionerede, har fået bevilliget kontingentfrihed i de tilknyttede selskaber eller er over 70 år, selskabernes og selskabets æresmedlemmer, korresponderende og udenlandske medlemmer.

§ 11. Forandringer i ovenstående vedtægter kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, indkaldt med 3 ugers varsel, når 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og 2/3 af de mødte repræsentanter stemmer derfor.

Hvis der møder et mindre antal end 2/3 af repræsentantskabet, afgøres sagen ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

§ 12. Bestemmelse om opløsning af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber kan kun træffes efter de i § 10 angivne regler, idet repræsentanterne for de enkelte selskaber møder med bundet mandat for de selskaber, de repræsenterer.

Selskabets formue overgår i så fald til et formål, der fremmer dansk medicinsk videnskabeligt arbejde. Det afsluttende repræsentantskabsmøde træffer bestemmelse herom.


Bemærkninger til vedtægterne:

Ad § 1
Ved lægevidenskabelige selskaber forstås sammenslutninger af personer med tilknytning til det danske sundhedsvæsen og dets videnskabelige og uddannelsesmæssige institutioner, hvis medlemmer aktivt arbejder med, og/eller som erkendelsesgrundlag og sundhedsfagligt grundlag anvender videnskabelig evidens, opnået gennem kvalitative og kvantitative metodologier, samt har et løbende afsæt i og en koordinering med global sundhedsfaglig udvikling, der er karakteriseret ved et tilsvarende grundlag som det danske.

Kriterier for optagelse i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber:

Selskabet skal have mindst 25 lægelige medlemmer.
Selskabet skal være mindst 3 år gammelt.
Selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet.

Ad § 3
Det er som anført LVS opgave samlet at koordinere og formidle medlemsselskabernes opfattelser og holdninger overfor befolkning, politikere, myndigheder, samarbejdsparter mv. Der er altså ikke tale om en repræsentation som hviler på en delegeret kompetence i konkrete sager. Som anført arbejder LVS bestyrelse hermed under repræsentantskabet som øverste myndighed.

Ad § 7 stk. 2
Ved et specialebærende selskab forstås et selskab der som basis har et stadig ajourført videnskabeligt grundlag (jvf. bemærkningen til § 1) for et anerkendt klinisk speciale i det danske sundhedsvæsen.