Dansk Selskab for Adipositasforskning

Ikke-specialebærende selskab

Dansk Selskab for Adipositasforskning er en bred forening af personer med sundhedsfaglig interesse for adipositas og dens komplikationer.

Selskabets formål er:

At fremme forskning, undervisning og behandling indenfor adiposiologi: læren om fedme..

At repræsentere dansk adiposiologi over for udlandet..

At medvirke til at forebygge og afhjælpe fedme i den danske befolkning..

Selskabets møder er åbne. Selskabet er optaget i Dansk Medicinsk Selskab. Enhver person, der støtter Selskabets formål, kan optages i Selskabet. Udlændinge kan optages på lige fod med danskere. Grupper, firmaer og lignende kan ikke opnå fælles medlemskab. Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen og sendes til sekretæren. Bestyrelsen vil ved først givne lejlighed underrette Selskabets medlemmer skriftligt herom. Dersom bestyrelsen ikke modtager skriftlig indsigelse herom i løbet af 21 dage, er ansøgere optaget som medlem af Selskabet. Fremkommer rettidig indsigelse, skal optagelsen drøftes ved næste generalforsamling, idet meddelelsen herom skal gives på mødeindkaldelsen. Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelsen, er ansøgeren medlem.
Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt til sekretæren inden d. 1. januar. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i to konsekutive kalenderår. Genindmeldelse kræver betaling af forfaldne kontingenter.