Dansk Neurologisk Selskab

Specialebærende selskab

Speciale: Neurologi

Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Sygdommene kan være medfødte eller erhvervede som følge af vaskulær, neoplastisk, infektiøs, immunologisk grundsygdom, traumatisk eller toksisk skade eller udtryk for en degeneration af ukendt årsag.

Klinisk neurofysiologi er et fagområde inden for specialet, som omfatter fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskelfunktionen og anvendes i diagnostik og behandling af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Dansk Neurologisk Selskab 

Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark. Stk. 1. Som stemmeberettigede medlemmer kan optages danske læger og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for de neurologiske fag.

Stk. 2. Nye medlemmers faglige baggrund skal godkendes af bestyrelsen. Navne på nye medlemmer skal offentliggøres på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Som korresponderende medlemmer kan optages udenlandske læger og forskere med særlig interesse for de neurologiske fag, når den samlede bestyrelse eller 5 stemmeberettigede medlemmer har bragt vedkommende i forslag. I sidstnævnte tilfælde skal medlemskabet godkendes af bestyrelsen. Sådanne korresponderende medlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret. Antallet af korresponderende medlemmer kan ikke overskride 1/5 af antallet af ordinære medlemmer.

Stk. 4. Æresmedlemmer af selskabet kan udnævnes efter forslag fra bestyrelsen, når 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelsen af den ordinære generalforsamling. Der kan højst være 3 danske æresmedlemmer af selskabet. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren med en måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk. 6. Et medlem, som handler til skade for selskabet, kan ekskluderes efter indstilling på generalforsamlingen, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 7. Medlemmer som ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Fornyet optagelse i selskabet kan finde sted i henhold til § 4, stk. 2.

 • Tobias Sejbæk

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Lise Leth Jeppesen

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Lise Korbo

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Line Sofie Lunde Larsen

  Forperson og LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Lene Kristensen

  Sekretær for Dansk Neurologisk Selskab
 • Kristian Steen Frederiksen

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Jørgen Feldbæk Nielsen

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Jacob Hejmdal Gren

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab
 • Henrik Boye Jensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Dansk Neurologisk Selskab
 • Anne-Mette Hejl

  LVS repræsentant for Dansk Neurologisk Selskab