Lægers uddannelse

Lægers uddannelse skal matche samfundets behov og udvikling. Lægers uddannelse skal derfor løbende justeres i takt med såvel samfundets, som den faglige og teknologiske udvikling, herunder den stigende digitalisering, og de konsekvenser denne har for mødet med patienten.

Lægers uddannelse skal dække behovet for såvel specialist- som mere almene og brede kompetencer og bidrage til, at alle læger har en solid faglig viden.

Alle læger har behov for kontinuerlig kompetenceudvikling for at sikre patienterne kompetent, opdateret og sikker forebyggelse, diagnostik, udredning, behandling, pleje og rehabilitering. Derfor skal alle læger tilbydes tilstrækkelig og nødvendig faglig kompetenceudvikling gennem hele karrieren.

Den enkelte læge og den organisation lægen er ansat i, har et bilateralt ansvar for lægers uddannelse.  Det er disse grundprincipper, LVS’ uddannelsespolitik hviler på.

Mål

Uddannelsen skal gøre lægen i stand til at virke på det højeste internationale niveau til gavn for såvel befolkningen, som den enkelte patient.

Alle læger skal have mulighed for at opnå speciallægeuddannelse og relevant efteruddannelse.

Der skal tilvejebringes tilstrækkelige økonomiske ressourcer til etablering af det nødvendige antal uddannelsesstillinger, herunder etablering af uddannelsesstillinger i nye specialer samt nødvendige midler til efteruddannelse – herunder ressourcer til løbende kvalitetssikring af uddannelsen på alle niveauer.

Der skal være en tæt sammenhæng mellem uddannelse og det daglige kliniske arbejde. Alle uddannelsesaktiviteter skal derfor designes med størst muligt fokus på transfer og return of investment.

Det skal være meriterende at varetage uddannelsesopgaver i den kliniske afdeling eller i praksis. Og det skal være muligt at skabe sig en karriere indenfor medicinsk uddannelse.

De kliniske og formelle vejledere på hospitaler, i speciallægepraksis og i almen praksis skal sikres de nødvendige kompetencer baseret på faglig evidens i medicinsk pædagogik. 

Den omfattende evidensbaserede viden om medicinsk uddannelse skal implementeres i de kliniske afdelinger, speciallægepraksis og i almen praksis, samt i de teoretiske dele af speciallægeuddannelsen og i alle efteruddannelsesaktiviteter.

De lokale, regionale og nationale pædagogisk udviklende funktioner skal styrkes gennem større fokus på forskning og udvikling i medicinsk pædagogik og på vidensdeling både nationalt og internationalt. 

Forskning i lægelig uddannelse skal prioriteres og være meriterende. Etiske regler og retningslinjer for forskning i medicinsk uddannelse skal formuleres og bringes i anvendelse for at styrke danske forskeres muligheder for at bidrage til den internationale faglige udvikling inden for medicinsk pædagogik.

Uddannelsesaktiviteter skal medvirke til at fastholde og videreudvikle kompetencer på et højt fagligt niveau, samt bidrage til arbejdsglæde og modvirke udbrændthed ved også at styrke den enkeltes netværk og relationelle kompetencer. 

Midler

Speciallægeuddannelsens indhold er et lægefagligt ansvar. Udarbejdelsen og revisionen af målbeskrivelserne skal fortsat finde sted i de lægevidenskabelige selskaber, hvor den faglige ekspertise er forankret. På denne måde sikres det, at målbeskrivelserne er fremadskuende og afspejler den internationale faglige udvikling. Det er naturligt, at målbeskrivelserne udarbejdes og revideres i dialog med relevante samarbejdsparter, herunder patienter.

De lægevidenskabelige selskaber skal have et synligt og struktureret forum (fx et uddannelsesudvalg), som tegner selskabets medicinsk pædagogiske profil og fungerer som de relevante myndigheders naturlige sparringspartner i forhold til videre- og efteruddannelse. 

LVS vil arbejde målrettet for større indflydelse på lægers uddannelse gennem aktiv deltagelse i råd og udvalg, der omhandler lægers uddannelse. 

LVS vil arbejde for at uddannelse på lige fod med forskning og ledelse bliver meriterende og en mulig karrierevej.

Der skal etableres vejlederuddannelse til alle læger og udvidet pædagogisk og ledelsesmæssig kompetenceudvikling for læger med særlige funktioner i den lægelige uddannelse. 

Der skal etableres kontinuerlig kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af lægers uddannelse. Kvalitetsarbejdet skal prioriteres på lige fod med kvalitetssikringen af patientbehandlingen og forskningen.

LVS finder, at tiden er inde til at nedsætte en ny speciallægekommission som kan foretage en grundig vurdering af lægers videreuddannelse. Speciallægekommissionen skal bl.a. se på specialestruktur, uddannelsens indhold, sammensætning og gennemførelse, nye karriereveje samt fleksibilitet i uddannelsen. 

Lægers uddannelse kan foregå på forskellig vis – udveksling, kurser, jobrotationer, studierejser eller konferencedeltagelse foruden deltagelse i faglig udvikling som forskning, kvalitetsarbejde mv

Lægevidenskabelige Selskaber november 2019