Det danske Vælg Klogt projekt

Op mod hver femte procedure, test eller behandling i sundhedsvæsenet er overflødig eller direkte skadelig for patienterne. Vi skal bruge sundhedsbudgetterne klogere, så der bliver råd til at behandle alle på det højeste niveau i fremtiden:

Patienter og læger skal på lige fod udforme og lede et dansk Vælg Klogt projekt

Vælg Klogt er et initiativ mellem læger og patienter, der skal identificere sygdomsområder, hvor unødvendige procedurer, tests og overbehandling kan fjernes. Det skal skåne patienterne for skadelig overbehandling og medvirke til, at sundhedsvæsenet også i fremtiden har råd til at give alle den nyeste og mest effektive behandling. Formålet med Vælg Klogt er at skabe bevidsthed hos patienter og behandlere om, at mere ikke altid er bedre og give konkrete anvisninger på, hvordan vi opfører os klogere.

"Mange tests og procedurer foretages af gammel vane" 

Der er intet forkert i at foretage ekstra prøver for en sikkerheds skyld, hvis man vel at mærke vil tage en konsekvens af svaret. Men overbehandling kan gøre mere skade end gavn. Gentagne scanninger, der omfatter røntgenstråler, er ikke godt for helbredet, og det er unødvendigt dobbeltarbejde at tage nye blodprøver ved hvert sektorskift. Mange tests og procedurer foretages også af gammel vane, og patienter er i mange sammenhænge ude for behandlinger, der strider mod deres præferencer, ikke mindst i den terminale fase. Læge og patient skal have en fælles erkendelse af overbehandling, for at det batter noget. Derfor går Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter sammen om projektet.

"Inspirationen kommer fra de såkaldte Choosing Wisely programmer"

Inspirationen kommer fra de såkaldte Choosing Wisely programmer, som er igangsat i over 20 lande verden over. Alle lande i den vestlige verden kæmper med, at der i dele af deres sundhedsvæsen er et forbrug, der er mere end godt for patienterne og for økonomien, og alle kæmper med at finansiere stadig flere, bedre og dyrere behandlinger af aldrende befolkninger.

Det første program blev lanceret i USA i 2012, fordi undersøgelser, gennemført af den amerikanske lægeforening, viste, at så meget som 30 procent af sundhedsudgifterne gik til overflødige eller direkte skadelige aktiviteter. En tilsvarende undersøgelse i Storbritannien anslog et tal på omkring 20 procent. En undersøgelse gennemført af OECD sidste år kom frem til, at de vestlige lande har et overforbrug på 15 procent til sundhed. Uanset, hvad der er korrekt, så er der et enormt potentiale i at flytte ressourcer til at sikre kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen.

"Hidtidige programmer er startet af lægernes organisationer"

Flere af vores nabolande har startet Choosing Wisely projekter. Senest Storbritannien og Norge. Målet er at engagere både patienter og sundhedsprofessionelle, men de hidtidige programmer er som hovedregel startet og drevet af lægeforeninger eller lægevidenskabelige selskaber. Det har hæmmet både opbakningen og implementeringen af anbefalingerne. Patienter og læger bidrager med forskellig viden, og inddragelse af patienters viden kan bidrage til at udpege flere relevante områder, hvor vi kan foretage kloge valg. Det danske projekt er derfor enestående ved, at det er et samarbejdsprojekt på lige fod mellem patienternes organisation, Danske Patienter, og LVS, der er de lægelige specialisters organisation.

"LVS og DP udvikler sammen en dansk model for Vælg Klogt"

LVS og DP udvikler sammen en dansk model for Vælg Klogt. Den forløber i flere faser, hvor der i den første fase opbygges en organisation og udvikles en model til at identificere overflødige eller direkte skadelige procedurer eller behandlinger inden for udvalgte sygdomsområder. De defineres, så det omfatter hele patientforløb, både hvad angår berørte lægefaglige specialer, involveret sundhedspersonale og skift mellem sektorer. Det konkrete arbejde med evidensbaseret gennemgang af de udvalgte sygdomsområder foregår i en række workshops med deltagelse af de relevante aktører.

Den indsamlede viden om overflødige procedurer og behandlinger bearbejdes til anbefalinger, der stilles til rådighed for sundhedsvæsenet og offentligheden. Organisationen vil gennem strategisk kommunikation og netværk arbejde for, at resultaterne føres ud i praksis til gavn for patienterne. Efter etablering af organisation og afslutning af pilotprojekter vurderes det, at ti nye sygdomsområder kan gennemgås årligt.

"Anbefalingerne indarbejdes i de kliniske retningslinjer"

For at få de evidensbaserede anbefalinger ud at leve i sundhedsvæsenet og blandt patienterne, vil de blive indarbejdet i de kliniske retningslinjer, som er retningsgivende for praksis i sundhedsvæsenet. Monitorering af projektets succes og effekt vil ske med hjælp fra regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. Den etablerede Vælg Klogt organisation kan videreføres i regionalt regi.

Partnerskabet mellem LVS og DP afspejler en stærk ambition om at realisere projektet i et ligeværdigt samarbejde mellem læger og patienter og i tæt koordinering med aftagerne, hvor sundhedsmyndighederne spiller en afgørende rolle. Projektets succes sikres også ved samarbejde med og opbakning fra andre interessenter i sundhedsvæsenet.

"Projektet ledes af LVS og DP i fællesskab"

Projektet ledes af LVS og DP i fællesskab. Projektet er således ledet af klinikere og patienter. Det følges af en styregruppe med repræsentanter for LVS og DP. Herudover planlægges en referencegruppe med repræsentanter for samarbejdspartnere fra Regionerne, Kommunerne, Danske Sygeplejersker, RKKP, Sundhedsstyrelsen etc. Desuden etableres et samarbejde med repræsentanter fra Choosing Wisely International, der er baseret i Canada, og for øjeblikket er under udvikling til en egentlig organisation. 

Projektorganisation har et delt lederskab mellem LVS og Danske Patienter og kompetencer inden for kommunikation, projektudvikling og videnskabelig dokumentation. Projektorganisationen bemandes med en delt projektleder, samt medarbejdere med kompetencer inden for organisation, videnskab og kommunikation, alle på deltid. Ansvaret for projektet, internt og eksternt, deles ligeligt mellem LVS og DP. De to projektledere refererer til styregruppen, samarbejder med referencegrupperne, både den nationale og den internationale, samt er ledere for projektorganisationen.

Danske Patienter er paraplyorganisation for 21 medlemsorganisationer, der repræsenterer 83 patient- og pårørendeforeninger med 880.000 medlemmer.

LVS er paraplyorganisation for 125 videnskabelige selskaber med 26.500 medlemmer