Nyhed

Så er det afgjort: Prisregn over landets bedste kliniske forsøg og afprøvninger

I eftermiddag blev spændingen udløst – syv imponerende bedrifter i det danske sundhedsvæsen blev som de første kåret som landets bedste, når det gælder kliniske forsøg og afprøvninger.

award

Priserne for årets bedste kliniske forsøg og afprøvninger blev overrakt i Life Science Huset på Østerbro i København. – Foto: Joachim Rode

En dommerjury har ud af 138 indstillede kliniske forskningsprojekter fundet syv vindere i hver sin kategori.

Kategori 1

Årets forskerinitierede forsøg:
Forskergruppen bag "Stop Infliximab Treatment" (STOP-IT) studiet

I nomineringen hedder det:

»Forskergruppen bag ”Stop Infliximab Treatment” (STOP-IT) studiet har initieret og organiseret et randomiseret, placebo- kontrolleret og dobbeltblindet klinisk forsøg med det formål at undersøge om infliximab kan seponeres i patienter med Crohns sygdom i remission. 

Gennem et unikt internationalt samarbejde er det lykkedes at gennemføre et klinisk forsøg, hvis entydige resultat vil få global indflydelse på behandlingen af patienter med Crohns sygdom. 

Alle 13 inkluderende centre har udvist stort engagement og høj faglighed. Både patienter, projektsygeplejersker, bioanalytikere og investigatorer har dedikeret sig til dette forskerinitierede forsøg. 

Særligt har organisationen på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital understøttet de fleste arbejdsopgaver i forbindelse med forsøget, fra den initiale planlægning og design af forsøget til randomisering, håndtering af prøver og dataanalyse. 

Resultaterne er anerkendt af og præsenteret ved internationale konferencer og vil medvirke til evidensbaseret behandling til gavn for patienterne.«

Kategori 2

Årets virksomhedsinitierede forsøg:
Horizon studiet

I nomineringen hedder det:

»DK Horizon sites har gjort sig internationalt bemærket med topperformance. DK har rekrutteret 183 pts og er et af de lande, der har flest pr antal indbyggere. 

Under feasibility viste de syv centre en høj faglighed og forståelse for den kompetitive konkurrence, der er på globalt plan for at tiltrække klinisk forskning til landet. 

I et tidligt stadie gav de input til design og potentielle udfordringer. Centrene har bygget forskningsenheder med ressourcestærkt personale der har kompetencer til at køre forskning. 

Alle sites har stor erfaring med kliniske forsøg, hvilket viser sig i samarbejdet, i datakvaliteten, lav screen failure rates og hurtigt opstart. 

Den hurtige opstart, forståelse for at køre studier på internationalt niveau og videnskabelige interesse har påvirket, at rekrutteringen gik hurtigere end forventet og at alle DK sites har overrekrutteret. 

Motivationen blandt sites har været højt til trods for at commitment var mødt. DK er en del af executive committee og haft lokal indflydelse på protokollen, som skaber præcedens for tiltrækning af yderligere forskning blandt internationale virksomheder. «

Kategori 3

Årets patientfokus:
Projektsygeplejerske, MSc, Mia Blaabjerg, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital

I nomineringen hedder det:

»Fokus på inddragelse af pårørende i et akut, kritisk patientforløb har hidtil været sparsom. Mia Blaabjerg har på imponerende vis gennemført projektet "Meeting Relatives in Trauma Centers" i to danske traume centre, hvor 11 pårørendeinterviews dannede rammen for det kliniske studie. 

De pårørendes perspektiver gav vigtig viden om deres behov og oplevelser. En viden, som blev anvendt til design af en efterfølgende sygeplejefaglig intervention og relevante effektmål. 

I projektet "Det første møde sætter spor" undersøgte Mia hvilken betydning, pårørendes møde med personalet og inddragelse i forløbet kan have for den videre bearbejdning af forløbet. 

Ligeledes om en øget bredde i akutsygeplejen med brug af kompetencer relateret til hænder, hjerne og hjerte kan være afgørende for den enkelte pårørende. 

Mia Blaabjerg har med sin entusiasme motiveret sygeplejersker til at rekruttere over 500 pårørende, og hendes engagement har skabt øget opmærksomhed på pårørende blandt samtlige faggrupper. 

Lokal og national formidling om projektet, og den styrkede indsats for at involvere pårørende, har bidraget til et øget fokus på gennemførelse af klinisk forskning med deltagelse af den akutte patients pårørende. «

Kategori 4

Årets offentlige-private samarbejde:
Influenz-er Teamet, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital

I nomineringen hedder det:

»Influenzer-projektet er det første innovations- og forskningsprojekt udført på Nordsjællands Hospital (NOH). 

Projektet, der er finansieret af Innovationsfonden og NOH, har i et tæt private-public samarbejde med Netcompany (NC) muliggjort udvikling af en skræddersyet app til overvågning af hjemmeindlagte epidemipatienter (inkl COVID-patienter), og et ditto backend IT-system, der muliggør virtuel kontakt og overvågning af hjemmeindlagte patienter fra et virtuelt epidemicenter (bærbar) PC og tilknyttede mobiltelefoner, der alarmerer, hvis patientens værdier ændres eller patienten søger kontakt med hospitalspersonalet. 

App og IT-system er udviklet gennem tilstedeværelse af NCs IT-udviklere på NOH i en seksmåneders periode, gennem kontinuerlig, daglig inddragelse af kliniske eksperter og patienter. 

Således er det nye system baseret på hospitalets daglige rutiner og ikke et parallelsystem, men med bærende principper som sikkerhed, brugervenlighed (enkelhed) og høj funktionalitet. 

Systemet er testet på indlagte patienter og med højt niveau af patient/personaletilfredshed godkendt af Lægemiddelstyrelsen til hjemmeindlæggelse, og testes nu på hjemmeindlagte patienter i feasibility design. «

Kategori 5

Årets nyskabelse:
Forskningsenheden, Afdeling for Intensiv Behandling, Rigshospitalet 

I nomineringen hedder det:

»INCEPT (Intensive Care Platform Trial; www.incept.dk) er det første danske intensive, adaptive platformsforsøg. Formålet er at teste de behandlinger, der anvendes i daglig klinisk praksis på intensivafdeling, da der er usikkerhed omkring balancen mellem de gavnlige og skadelige effekter for mange af disse behandlinger.  

INCEPT er inspireret af de to store internationale platformsforsøg RECOVERY og REMAP-CAP, der særligt under covid-19 pandemien viste, hvor effektivt og tæt på daglig klinisk praksis det er muligt at teste effekten af klinisk relevante interventioner.  

INCEPT er finansieret på baggrund af en bevilling fra Sygesikringen ”danmark”, og hovedaktørerne bag platformsforsøget er Afdeling for Intensiv Behandling, Rigshospitalet; sundhed.dk; og Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

Arbejdet med at etablere INCEPT forløber planmæssigt, og indenfor det næste år vil det første pilotforsøg omhandlende empirisk antibiotisk behandling til patienter med sepsis (EMPRESS forsøget) blive testet på platformen. 

Det er forventningen, at det adaptive platformsforsøg INCEPT vil være den dominerende måde at gennemføre store kliniske forsøg på i fremtiden.«

Kategori 6

Årets nye forskningsmiljø:
Centre for Applied Research in Mental Health Care (CARMEN)

I nomineringen hedder det:

»CARMEN blev grundlagt i efteråret 2021. Formålet er at udvikle, evaluere og implementere indsatser målrettet øget sundhed og trivsel for mennesker med psykisk sygdom. 

Forskningen omhandler kliniske og patientnære problemstillinger, f.eks. selvskade, guidet medicinnedtrapning, forebyggelse af genindlæggelser og fysisk inaktivitet (f.eks. projektvega.dk). 

Kombinationen af stringente kliniske forskningsdesigns og kvalitativ forskning er med til at sikre efterspurgt viden, som er både klinisk relevant, anvendelig og bæredygtig. 

Udbredelsen og fastholdelse af ny viden sker gennem undervisning og involvering af studerende og sundhedsprofessionelle (f.eks. kliniske sygeplejespecialister), patienter og pårørende. 

Eksterne bevillinger fra TrygFonden, Novo Nordisk Fonden m.fl. har muliggjort ansættelse af foreløbig tre ph.d.-studerende (hhv. sygeplejerske, fysioterapeut og humanfysiolog) samt en post doc (fysioterapeut). 

CARMEN har således på under et år udvist unikt potentiale til at tiltrække nye forskningstalenter i et område under betydeligt pres, og hvor behovet for evidens og nytænkning er imperativt for at sikre et stadigt stigende antal psykiatriske patienter optimal pleje og rehabilitering.«

Kategori 7

Årets ildsjæl: 
Pilonidal Teamet, Kirurgisk afdeling, Randers

I nomineringen hedder det:

»Afdelingslæge, ph.d. Susanne Haas fra Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers, indstilles sammen med sit team til årets ildsjæl for – gennem klinisk forskning af høj kvalitet og originalitet og en helt ekstraordinær indsats – at have sat fokus på behandlingen af en svært overset patientgruppe, nemlig patienter med pilonidal sygdom. 

Pilonidal sygdom er en hyppig sygdom, der forårsager cyster og bylder i underhuden mellem ballerne. 

Sygdommen rammer oftest unge mennesker og er svært stigmatiserende med stor indflydelse på både livskvalitet og helbred. 

På trods af at patienterne ses på daglig basis på landets kirurgiske afdelinger, så er der meget lidt opmærksomhed og viden om sygdommen. Behandling har været betragtet som lavprestige blandt kirurger. 

Med sin forskning og sit personlige engagement har Susanne Haas skabt fokus på sygdommen, hvilket nu har ført til specialiseret og væsentlig forbedret behandling. 

Der er igangsat forskningsprojekter, som skal belyse sygdommens opståen, tilbagefaldsrisiko og påvirkning af livskvalitet. Derudover tester tværdisciplinære kliniske forsøg i øjeblikket nye innovative behandlinger som f.eks. fedtcelle-injektion og sår-vakuum.«

»Imponerende kvalitet«

Det er Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægeforeningen, Medicoindustrien, Fagforeningen Pharmadanmark – Akademikere i Life Science – og Trial Nation, der står bag den første officielle fejring af de mange kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen.

»Jeg er imponeret over den høje kvalitet, som findes blandt alle de nominerede. Det viser, at vi i Danmark har et kæmpe potentiale og at vi står et godt sted. Det giver værdi for patienterne. Men det er afgørende, at vi bakker op om forskningen, ikke mindst i den behandling, som vi allerede udfører. Det er pinedød nødvendigt for at ruste os til den perfekte storm, som truer sundhedsvæsenet,« siger professor, overlæge Anders Perner, Rigshospitalet, næstformand i LVS. Han har siddet i arrangørgruppen.

Af de 138 kandidater blev tre i hver kategori nomineret til prisen. I dommerkomiteen sad bl.a. professor Chr. B. Laursen, OUH, som også er medlem af bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

Priserne blev overrakt ved en reception i Life Science Huset på Østerbro i København.