Høringssvar

LVS høringssvar vedrørende vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin

Høring modtaget fra Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S ved specialkonsulent Steen Hartvig Hansen

LVS har modtaget nedenstående kommentarer fra tre medlemsselskaber. 


DANSK SELSKAB FOR GERIATRI
I følge målbeskrivelsen for specialet Akutmedicin skal man kunne: 

  • Håndtere den ældre og multisyge patient
  • Kan initialt vurdere patienten omfattet af multimorbiditet og polyfarmaci, herunder vurdere medicinbivirkninger og behandlingskomplikationer. 
  • Kan iværksætte initial diagnostik og behandling. 
  • Kan vurdere behovet for rettidig inddragelse af specialafdeling, mulighed for ambulant behandling og samarbejde med klinisk farmaceut med fokus på sammenhængende patientforløb. 
  • Kan udføre relevant og kritisk medicinanamnese og kan forslå relevante ændringer i medicinering. 
  • Kan i samarbejde med primær sektor og kommune planlægge kommunale tiltag for den ældre patient efter udskrivelsen, herunder mulighed for akutte aflastningsplads eller øget hjælp i hjemmet. 
  • Kan inddrage patienten og pårørende i behandlingsplanen. 

Kommentarer:
I DSG er vi af den opfattelse at man godt kan lære det på en afdeling der ikke er uddannelses godkendt, det vigtige er at man sikrer sig at lægen har erhvervet kompetencerne. Vi mener 
det er et krav, at man har/ får specifik viden i geriatri i forb. m. at få godkendelse i akut medicin. Argumentet er den store mængde geriatriske pt. i akut modtagelserne og de specielle krav og kompetencer disse pt. har 
 Overgangsordning med fravigelse af krav til ansættelse i uddannelsesstillinger bør medføre at evaluering af den enkelte læges kompetencer udføres med stor omhu.


DANSK SELSKAB FOR GASTROENTEROLOGI OG HEPATOLOGI
I vejledningen er der beskrevet hvorledes en læge med erfaring eller en speciallæge med et andet speciale, kan opnå godkendelse som speciallæge i akut medicin UDEN at gennemgå den netop godkendte uddannelse i akut medicin.
Der lægges vægt på, at den forudgående erfaring minimum skal andrage 60 måneder (for en speciallæge fra et andet speciale), hvor der så forudsættes, at der er en godkendt introduktionsstilling. Da disse 60 måneder ikke nødvendigvis er i en egentlig uddannelsestilling skønner vi det væsentligt, at godkendelsen kun finder sted, når:

1) Speciallægen har opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akut medicin (og ikke eller, som anført i 4 b).

2) Der foreligger en skriftlig vurdering fra ”den faglige rådgiver” hvor der tages stilling til, om de ansættelser, der indgår i vurderingen kan være meritgivende i henhold til de kompetencer, der skal opnås.

Det anbefales derfor af afsnit 2, stykke 4 b fjernes

Der er nævnt, at den teoretiske uddannelse og forsknings træning skal vurderes. Der anbefales, at kravet til kursusaktivitet samt forskningstræning svarer til kravende for den nye speciallægeuddannelse i akut medicin.

DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN
DSI har følgende kommentarer:
Det bør uddybes hvordan de regionale råd for lægers videreuddannelse og deres faglige rådgivere kompetencevurderer (punkt 1)
Under punkt 1, 1, beskrives "har arbejdet i et omfang i en akutafdeling...".
Under punkt 2, nævnes "lægens ansættelse ved akutafdelinger..."
Der mangler en præcisering af, om dette kræver ansættelse i akutafdelingen, eller blot funktion i en akutafdeling. (mange intern medicinere er ansat i egen afdeling, men varetager vagtfunktion i akutafdeling)
Under punkt 1, 1) kunne man præcisere, at "identificere og triagere kritisk syge og tilskadekomne.." gælder både børn og voksne, kirurgiske, medicinske og psykiatriske pt.

Mht .kompetencevurdering af kompetencer på hoveduddannelsesniveau (krav 4 b og beskrivelse i afsnit 3) bør det blive specificeret på hvilket niveau ansøgeren skal have haft funktion da kompetencen blev opnået (I eller HU).
Der mangler desuden en beskrivelse af om ansættelsen i de 3 år, som kunne give merit, kan være på en afdelinger udelukkende med hoved-funktion (Regionshospitalerne) eller om der bør skelnes mellem hoved/specialiseret funktion (Universitetshospital) i forhold til det for ansøgeren planlagte hoved uddannelsesforløb.

Bør der være en samlet minimumvarighed af uddannelsen på et Universitetshospital?