Høringssvar

LVS høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde

Høring modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
1057 København K ● ved Helene Tejsner, Specialkonsulent, Sundhedsjura og Psykiatri ● www.sum.dk

LVS og Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH) har følgende kommentarer:

LVS og DSOHH finder, at det er nødvendigt at pege på nogle patientsikkerhedsmæssige forhold, der vedrører et helhedssyn på de patienter i forbindelse med selve indlæggelsen, både før og efter operationen. 
Patienter har ofte mere end én lidelse, som det er nødvendigt at være opmærksom på og tage forholdsregler for i forbindelse med en operation. Det kan fx være diabetes, forhøjet blodtryk m.fl. Der kan endvidere opstå situationer efter operationen enten som følge af patientens øvrige lidelser eller som komplikation til selve operationen. 

I alle de nævnte tilfælde er det absolut nødvendigt, at der foretages en lægefaglig vurdering af patienten. Specialtandlægerne har deres ekspertise inden for de nævnte operative områder, men de er ikke uddannet til at kunne foretage den lægelige helhedsvurdering af patienten, som er nødvendig i forbindelse med en operation. Der er derfor behov for at sikre et samarbejde mellem specialtandlægerne og lægerne i forhold til disse operationer, sådan at såvel det operative indgreb som patientens samlede sundhedsmæssige situation tilgodeses bedst muligt. 

På den baggrund foreslår LVS og DSOHH følgende rettelser: 

1.
Det foreslås, at ordet "selvstændigt" fjernes fra § 2, således at teksten lyder  "Tandlæger med uddannelse som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi kan udføre rekonstruktiv og korrektiv kirurgi på ansigt,...." for at undgå misforståelser/fejlfortolkninger i forhold til det lægefaglige ansvar omkring behandlingen af patienterne.

2.
Det foreslås endvidere, at ordet "selvstændigt" ligeledes fjernes i § 3 og at der her tilføjes: "...lokalitet, således at det lægefaglige ansvar kan varetages af tilknyttede læger, og.."

Teksten vil herefter lyde: 

"§ 3. Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi må kun udøve den i § 2 omhandlede virksomhed på sygehusafdelinger, hvor der er adgang til tværfagligt samarbejde på samme lokalitet, således at det lægefaglige ansvar kan varetages af tilknyttede læger, og hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt, at den pågældende virksomhed må udøves af tand-, mund- og kæbekirurger."