Akutmedicin

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes et speciale i akutmedicin. De første introduktionsstillinger ventes oprettet i slutningen af 2018, og det betyder, at de første speciallæger i akutmedicin reelt først vil være i modtagelserne i 2024. Der forhandles for øjeblikket om både målbeskrivelse og overgangsordning:

Et 39. speciale er på vej i det danske sundhedsvæsen: akutmedicin. Uddannelsen bliver seks-årig med et introduktionsår og en fem-årig hoveduddannelse. Det er beskrevet i bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen, og for øjeblikket er en bekendtgørelse om overgangsordning i høring.

Den skitserede overgangsordning går ud på, at man har indtil 31. december 2019 til at søge om dispensation, hvis man har været ansat i en LVS-fagområdeuddannelse. Hvis man er speciallæge i et andet speciale, har gennemført LVS' fagområde eller tilsvarende, og har været ansat i mindst tre år inden for de seneste fem år ved en akutafdeling, kan man inden 31. december 2018 søge om at opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin.

LVS finder umiddelbart disse tidsfrister for snævre og vil i starten af 2018 afgive et høringssvar.

Baggrunden for indførelsen af et akutspeciale er, at det danske sygehusvæsen i disse år gennemgår en omlægning, hvor specialiseret behandling samles på færre enheder, og hvor stort set alle akut syge patienter skal kunne modtages på de 21 akutafdelinger, som er etableret siden 2007.

De nye højt specialiserede sygehuse med færre sengepladser er baseret på, at op mod 80 procent af patienterne behandles i modtagelsen uden behov for indlæggelse. Det har med store regionale og lokale forskelle været svært at få akutmodtagelserne til at fungere optimalt, og det førte til, at Sundhedsstyrelsen i 2017 anbefalede sundhedsministeren at indføre et nyt speciale i akutmedicin.

Fagområdet blev beskrevet i 2008 og revideret i 2012. Den reviderede Fagområdebeskrivelse fra 2012 med uddannelsesprogram ligger i boksen til højre, ligesom de nedenfor beskrevne procedurer, ansøgningsskema, kommissorier m.m. også findes her. LVS har udarbejdet en godkendelsesprocedure for individuelle uddannelsesprogrammer og gennemgået uddannelsesprogram. Der foreligger et officielt ansøgningsskema til hhv. godkendelse af uddannelsesprogram samt gennemført uddannelse. Ansøgningsskemaet skal udfyldes maskinelt, være underskrevet af ansøger og mentor. Ansøgningsskemaet skal være bilagt et relevant CV og mailes til LVS' sekretariat ved Karin Ewald  kew@dadl.dk.

Der er nedsat et godkendelsesudvalg bestående af fem medlemmer. Ved uenighed blandt godkendelsesudvalgets medlemmer skal formanden søge at nå frem til en konsensusløsning i arbejdsgruppen. Ved fortsat uenighed henlægges den endelige beslutning til ankeudvalget, som udgøres af tre medlemmer af LVS' bestyrelse, som ikke er involveret i udvalget.

Når uddannelsen er gennemgået og godkendt udsteder LVS et diplom for gennemgået uddannelse inden for fagområdet akutmedicin.

Til at følge udviklingen inden for akutmedicin er der etableret en uformel netværksgruppe med repræsentanter fra LVS, Lægeforeningen, DASAIM og DASEM.

Derudover har LVS udarbejdet en rapport ”Den rette faglighed på rette tid og sted" - se link nedenfor, som beskriver snitfladen mellem almen medicin , AMK og akutmodtagelserne.

Ved behov for yderligere information, er I altid velkomne til at henvende jer.